تحریم شکستنی است؛ نه برداشتنی – شانا

  • اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور
  • تحریم های مربوط به بیمه
  • اشخاص حقوقی وافراد فهرست شده توسط شورای امنیت
  • ماده نهم: محرمانگی اطلاعات
  • هر دوی آنها دارای قالب خاص و استانداردی هستند
  • ماده ششم: مسئوليتهای سرونو در ارائه خدمات
  • نشانههای جغرافیایی
  • Schumpeter, J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy; 2nd Edition, George Alle London

چرا که حتماً برای انعقاد قرارداد تعاملاتی صورت می گیرد و یا گاها صورت جلساتی تنظیم و یا جلسات شفاهی یا مکاتباتی انجام می پذیرد، تمامی این صورت جلسات و تعاملات کتبی و شفاهی به فراخور موضوع و مضمون می تواند توافق نامه و یا تفاهم نامه محسوب گردد. 1- اگر این توافق نامه قرارداد تقسیم (تقسیم نامه) باشد در این صورت مستندا به ماده 599 و 601 قانون مدنی تقسیم بعد از آن که صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند مگر این که بتوان اثبات نمود تقسیم به غلط انجام شده است به این معنی که بدون در نظر گرفتن سهم هر یک از شرکا تقسیم شده باشد که در این حالت تقسیم باطل می شود.

این موافقتنامه، با ایجاد حداقلی از استانداردها برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری الزامآور و در عین حال کاملاً منعطف، نوعی هماهنگی در سطح بینالمللی ایجاد نمود. تقسیم کار (اختصاص دادنِ بخشهای مختلف کار به افراد مختلف) یعنی چگونه میتوان تولید را به وظایف مختلفی تقسیم کرد و امکان توسعهی ماشینآلات را برای کمک به تولید فراهم نمود و زمینهای را فراهم کرد تا نیروی کار، در محدودهی کوچکی از کارها تخصص پیدا کند.

رئیسی گفت: ممکن است دولت کمکها و مساعدتهایی در زمینه اقتصادی به مردم داشته باشد، اما بی تردید اقتصاد کشور را نمیتوان بر مبنای این گونه کمکهای موقتی بنا کرد بلکه اقتصاد کشور نیازمند اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید است که در مبانی دینی نیز بر آن تاکید شده است. رونق تجارت بینالمللی، موجب شد تا تجمیع قوانین حقوق مالکیت فکری با «GATT»، در دستور کار قرار گیرد. یکی از مهمترین توافقات بینالمللی در این حوزه، موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری یا «Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights» است که به صورت اختصار، آن را با عنوان تریپس (TRIPS) میشناسند. مرحله بعدی از تکامل حقوق مالکیت فکری، تمرکز بر این حقوق در ارتباط با موضوعات تجاری بود که با تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) و موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری همراه گردید.

البته اینها بدین معنا نیست که تا پیش از این توافقنامهها، حمایت از حقوق مالکیت فکری مطرح نبوده و یا کسی به آن توجه نداشته است. سفیر ایران در روسیه گفت: ما در بخش های دیگر هم با روسیه همکاری داریم مثلاً در سال 2016 مقرر شد که پنج میلیارد دلار وام دولتی در قالب پروژه ها به ایران داده شود که این وام با سود دو درصد است و اخیراً اولین پروژه به نام سیریک که نیروگاه 1500 مگاواتی است آغاز شد؛ البته طرح های دیگر هم در حال پیشرفت است؛ مثلاً راه آهن اینچه برون- گرمسار، پروژه نیروگاهی رامین اهواز، گتوند علیا، راه آهن زاهدان- بیرجند و برخی خریدهایی که در بخش های قطار و واگن است.

صالحآبادی همچنین از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماههای اخیر کنترل و کاهشی شده است به نحوی که نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد ماههای گذشته به ۱.۳ درصد در دیماه رسیده است. در توافقنامه، تأکید شده که حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای آنها، باید به توسعه ابداعات فناورانه، انتقال و اشاعه فناوری و همچنین استفاده متقابل تولیدکنندگان و بهکارگیرندگان دانش فنی، کمک نموده و به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات این دو گروه منجر شود.

در جای دیگری از توافق نیز، به اعضاء این اختیار داده شده که بهمنظور حفظ اصول بهداشتی و تغذیه و همچنین گسترش منافع عمومی در بخشهای حائز اهمیت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و فناورانه کشور، بنا به صلاحدید، برای اصلاح قوانین و مقررات ملی اقدام کنند. علاوه بر این، بهمنظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حقوق مالکیت فکری و پرهیز از توسل به روشهایی که تجارت را محدود ساخته و یا بر انتقال بینالمللی فناوری اثر منفی دارند، اتخاذ اقدامات مقتضی، به شرط مطابقت با مقررات موافقتنامه، نه تنها غیرممکن نیست، بلکه ضرورت دارد. بر اساس مذاکرات صورت گرفته در اروگوئه (۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ میلادی)، دستورالعملی جهت دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه مالکیت فکری و چگونگی رفتار ملی در مواجهه با آن تنظیم گردید که در نهایت، تحت عنوان موافقتنامه تریپس، به امضای کشورهای مختلف رسید.

موافقتنامه تریپس، به دنبال مرتفع نمودن این نگرانیها بوده و در بخشهای مختلف آن، آمده است که انتفاع کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته را برابر و حتی مهمتر از اهداف حفاظت از حقوق فردی میداند. اکنون که واکسیناسیون به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در آینده نزدیک کنترل و مهار بیماری کرونا محقق، یا دستکم از حالت همه گیری خارج خواهد شد، بازگشت رونق به کسب و کارها و بنگاههای مختلف اقتصادی دور از دسترس نیست.

بر این اساس، کشورهای عضو با کمترین درجه توسعهیافتگی که با محدودیتهای اقتصادی، مالی و اداری همراه بوده و برای ایجاد یک مبنای فناورانه بادوام، نیاز به انعطاف بیشتری دارند، تا ۱۰ سال پس از لازمالاجرا شدن توافق، الزامی برای اجرای همه مفاد قرارداد نخواهند داشت. رئیس فدراسیون فوتبال افزود: باشگاههای ورزشی ما در سال جاری از لحاظ مالی تهدید شدند و به جز تیم ذوب آهن مابقی تیمها نتوانستند به مرحله بعدی جام باشگاههای آسیا صعود کنند. وی با بیان این مطلب افزود: بهبود روابط میان مسکو و لندن بر اساس تهدیدات امکانپذیر نیست.