روزنامه شرق :: پاسخ سازمان برنامه و بودجه به یک یادداشت

هنگامی که میخواهیم رفتار چند متغیر سری زمانی را مورد بررسی قرار دهیم، لازم است به ارتباطات متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه کنیم. در این گزارش از شاخصی به اسم GDPR استفاده شده است که تولید ناخالص داخلی یک استان مشخص در بازه زمانی مذکور را مشخص میکند.

  • طرحهای صنعتی
  • خدمت گیرنده : ارباب رجوع / شهروندان
  • ماده چهاردهم: فورس ماژور
  • پتنت یا ثبت اختراع
  • تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران
  • با عقد تفاهم نامه مابين طرفين اقدام شود
  • نسبت واردات به تولید نا خالص داخلی (M/GDP)
  • تحریم خدمات تبعی برای هریک از دسته تحریم های فوق

در حال حاضر طرحهای مبتنی بر سند آمایش تا سطح شهرستان مشخص شده است؛ با راهاندازی این صندوقها سرمایههای مردم با تسهیلگری در راستای همین طرحها حرکت و رشد اقتصادی در آن منطقه رقم خواهد خورد. سیاستها، مقررات و ممنوعیتهایی که در راستای کمک به جوانی جمعیت اتخاذ و مشخص شده و با نقدهایی همراه بوده است. با این حال مقامات ایران واکنش محتاطانهای به آن داشتهاند. نژادفلاح اظهار داشت: البته من شنیدهام که قرار است یک بانک اسپانسر پرسپولیس شود که در این صورت دیگر پرسپولیس مشکل مالی نخواهد داشت و از این جهت شرایط این تیم خوب خواهد شد. زمانی که در دور هشتم مذاکرات دوباره وقفه اعلام شد، درباره آن اینطور توضیح داده شد که تیمها برای مشورت درباره «تصمیم سیاسی» به پایتخت بازمیگردند و از صحبتهای برخی بازیگران برجام نیز به نظر میرسید این تصمیم میتواند تصمیم اصلی باشد.

البته همه این مسائل به شرطی است که این بازنگری جنبه عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد و موافقت مقام معظم رهبری را با خود همراه ببیند که معلوم نیست دقیقا چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. وی تاکید کرد: منابع موهومی در قانون بودجه دیده نشود؛ زیرا هزینهها معمولاً اتفاق میافتد ولی بعضاً درآمدها اتفاق نمیافتد و این باعث کسری بودجه میشود. علاوه بر این، علی باقریکنی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایرانی، در این مدت عملا از صحنه رسانهای غایب بوده است و خبری از او نیست؛ درحالیکه رؤسای هیئتهای طرفهای دیگر، بهخصوص رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و رئیس هیئت آمریکایی و میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی وین و رئیس هیئت روس، مشغول تبیین مواضع دولتهای متبوع خود بودهاند.

این اقدام نیز مانند اقدامهای گذشته آمریکا برای جوسازی رسانهای است یا آمریکا واقعا قصد توافق دارد؟ آنگونه که از واکنشها در داخل ایران برمیآید اقدام واشنگتن در بازگرداندن برخی معافیتهای تحریمهای هستهای کسی را چندان ذوقزده نکرده و فریب نداده است اما همچنان باید در نظر داشت از اقدام نمایشی دولت آمریکا سوءبرداشت نشود.

جمعه هفته گذشته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به کنگره اطلاع داده برخی معافیتهای تحریمی ایران که در دوره دونالد ترامپ لغو شده بود، بازگردانده شده است. «وطن امروز» بایدن را عکس کرده و تیتر زده «بگذار در کوزه» تا بیاهمیت بودن اقدام اخیر آمریکا در راستای بازگرداندن برخی معافیتهای مالیاتی را مورد تاکید قرار دهد.

این انتخاب را در روزی کرده که حرف اکثر روزنامهها اقدام اخیر آمریکا و وضعیت مذاکرات است! ۲- آیا این اقدام به معنای احیای برجام است؟ این روزنامه اصولگرا اما در گزارشی با عنوان «دروغ سیاسی زایمان اجباری» نوشته: « اگر سری به داروخانهها و فروشگاههای زنجیرهای بزنید، میبینید همچنان اقلام پیشگیری از بارداری بیهیچ مانعی عرضه میشود. ماجرا به توقف توزیع رایگان اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی است.

به ما میگویند اگر به مدرسه نیایید از نمرههایتان کم میکنیم یا غیبت برایتان رد میکنیم. 5- آیا تمدید این معافیتها به این معناست که تهران ابتدا به ساکن اجرای تعهدات هستهای را آغاز میکند یا حتی در صورت عدم احیای برجام هم دست به کاستن از توانمندی فعلی هستهای از کانال همکاریهای هستهای با سایر کشورها خواهد زد؟

واکنش امیرعبداللیهان و شمخانی به معافیت تحریمی جدید را مورد تاکید قرار داده و در گزارشی به قلم ساناز نفیسی نوشته: «برخی از ناظران میگویند تصمیم اخیر بایدن و بازگشت معافیتها میتواند موجب شود تا با آغاز رایزنیها، زمینه برای توافق خوب فراهم شود. هر چند که عدهای در همین راستا در پی احیای جمهوریت هم میگردند و درصددند تا سازوکارها را به نحوی فراهم کنند که قدرت جمهوریت احیا شود و باز هم مردم صحنهگردان اصلی امور باشند. طرف آمریکایی سعی میکند تا ژست رفع محدودیت از فعالیتهای هستهای ایران را بگیرد و همچنین ژست حسننیت را هم میگیرد تا درحقیقت توپ را در زمین ایران بیندازد. در تازه ترین تحول پیرامون مذاکرات احیای برجام، آمریکا برخی مجوز معافیت از تحریم را در ارتباط با فعالیتهای هستهای ایران تمدید کرده است.

با وجود آنکه طرفهای مذاکراتی در وین از پیشرفت مذاکرات و امکان حصول توافق خبر میدهند، همچنان که ند پرایس روشن کرد واشنگتن هنوز بازگشت به برجام را مشروط به بازگشت ایران به محدودیتهای هستهای میکند، بنابراین هر گونه ذوقزدگی از این حرکت آمریکا و تفسیر آن به حسننیت بایدن و تیمش در وین نادرست و گمراهکننده است. همزمان با این گفته بلینکن، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایران را از تحریمی معاف نکردهاند و نخواهند کرد؛ مگر اینکه ایران به تعهدات خود در قبال برجام بازگردد. امریکا که ناکامیاش در پیگیری سناریوی فشار علیه ایران، راهکاری همچون بازگشت به برجام را پیش پایش قرار داده است، حالا همزمان با ورود گفتوگوهای وین به مراحل حساس و تعیینکننده، رفع تحریمها را به بازگشت ایران به تعهدات برجامیاش گره میزند.

هدف مذاکراتی ایران مبنی بر لغو مؤثر و پایدار تحریمها با برجام محقق نخواهد شد. مسئلهای که در نهایت ختم به این موضوع شد که اکنون شاهدیم ایران ۱۹ هزار سانتریفیوژ دارد و در حال انجام غنیسازی بالایِ ۶۰ درصد است. وی با اشاره به تعیین جریمه نقدی برای تزریق نکردن واکسن در برخی کشورها، گفت: اما در ایران حداقل در حوزه اصناف با اطلاع رسانی گسترده و همکاری اصناف این روند انجام شد و بر اساس آمار سامانه ایران من، ۸۵ درصد اصناف واکسن تزریق کردهاند. افزایش به میزان 01/0 درصدی نرخ بهره حقیقی، به سرمایهگذاری بخش خصوصی 45 درصد میافزاید.