سرنوشت عجیب ساکنان یک عکس مشترک با خاتمی

مالی در آغاز مصاحبه خود ضمن فاجعهبار توصیف کردن تصمیم دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا برای خروج یکجانبه از برجام تصریح کرد: «موضع جو بایدن و آنتونی بلینکن و دیگر اعضای تیم این است که بازگشت به برجام در راستای منافع ایالات متحده آمریکا است و تا حد زیادی برای مشاهده توقف پیشرفت ایران برای دستیابی به بمب و جلوگیری از تنشها در خاورمیانه (غرب آسیا) ضروری است». اینکه امریکا همه سامانههای دفاع موشکی خود را از منطقه خارج کرده، اینکه در برابر حملات منتسب به ایران به کشتیهای اسراییلی خویشتن داری نشان داده و به الفاظی بسنده کرده، اینکه پذیرفته تا ابتدای زمستان از عراق خارج شود و اینکه از حضور نظامی خود در اطراف ایران کاسته، همه نشانگر آن است که امریکای بایدن تمایلی برای پاسخ دادن به ایران ندارد و قصد دارد ایران را با منطقه تنها بگذارد. رییسی اما دیدگاهی مخالف دارد و برجام را تنها یک استثنا و نه رویه و فقط به منظور ایجاد گشایش در امور نظام میداند.

بنابراین با رفع تحریمها و به نتیجه رسیدن مذاکرات، چنانچه روند واردات سیل آسای قطعات ادامه داشته باشد، ممکن است بازهم به فضای سنتی “تنها” مونتاژکاری بازگردیم. روحانی ادامه داد: كمتر كشوری توانسته در مجمع عمومی سازمان ملل 2 قطعنامه اجماعی به نفع آراء ملت ایران به دست آورد كه یكی از این قطعنامهها، قطعنامه تعامل و همفكری جهانی و گفت وگوی تمدنهاست كه به اتفاق آراء در دولت برادر عزیزم سید محمد خاتمی در تاریخ ملل متحد به نام ایران ثبت شد. خلوصی که حفظ آن در برابر تغییرات نسلی و سیاسی رخ داده و در سه دهه گذشته به مساله مهم برای ادامه حیات نظام سیاسی بدل شده است. برای مثال، ایران در سوریه و یمن اهدافی دارد که هر کسی روی کار بیاید باید مجری آن باشد. اینکه اگر در دوره رییسی چیزی درست پیش نرود چه کسی را باید مورد شماتت و انتقاد قرار داد، از هماکنون نامشخص است. گامی که مقصد نهایی آن باید کاستن یا حذف نقش نهادهای خاص در سیاست خارجی و اقتصاد داخلی ایران باشد. بایدن در این نشست خبری مجازی، پس از نام بردن و تشکر از بوریس جانسون، نخستوزیر انگلیس، هنگامیکه میخواست از نخستوزیر استرالیا تشکر کند، نام اسکات موریسون را فراموش کرد و به جای آن از واژه این دوستی که این پایین است، استفاده کرد.

در طراحی پوتینهای نظامی محافظت از پا، تقویت نیروی جسمانی و راحتی مورد توجه قرار میگیرد تا هر فردی که از آن استفاده میکند، از سرباز گرفته تا فرمانده یا خلبان بتواند حین استفاده از آن وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. اقتصاد ۲۴- اوجی سفرش به روسیه را یکی از پربارترین سفرهای خود اعلام کرد و افزود: تاکنون دیدارهای خوبی با وزیر انرژی و معاون نخست وزیر روسیه انجام شد و بیشتر از آن چیزی که انتظار داشتیم توافقات مهم به دست آمد. در جلسه مواردی را داشتیم که حاج قاسم مخالف صد درصد موضوعی بود ولی موقعی که معلوم میشد نظر رهبر معظم انقلاب چیز دیگری است از آن لحظه به بعد نظر خود را کنار میگذاشت. با درنظرگرفتن جمعیت استانها، برای تعیین سهمبری استانها با تقسیم تعداد مقامات اجرائی ارشد استانها در دوره دولتهای سوم تا یازدهم (١٣٦٠-١٣٩٥) به جمعیت آنها، سرانه مقامات اجرائی ارشد استانهای کشور محاسبه میشود. حقیقت هم همین است که وعدههای بزرگ او مثل ایجاد گسترده اشتغال برای جوانان و ساخت هرسال یک میلیون واحد مسکونی یا تقویت ارزش پول ملی بدون رفع شدن تحریمها ممکن نیست. در ایران مقام قضایی به قانون پاسخگوست، اما سازوکار این پاسخگویی در برابر قانون به هیچ رو مانند پاسخگویی روزانه و همیشه سنگینی که رییسجمهوری با آن مواجه است، نیست.

هدف دیگر ایران، آزمودن میزان و قوت اتحاد امریکا با متحدان خود مانند عربستان سعودی و اسراییل است. از سوی دیگر برخی از این افراد کارشناس مسائل حوزه خود نیستند که بخواهند با علم و آگاهی در آن حوزه عمل کنند. وقتی صحبت از جو بایدن میشود باید بگویم که وی باعث شد آمریکا امنیت کمتری داشته باشد، به شکلی بسیار مفتضحانه عمل کرد و به همه کهنه سربازانی که در افغانستان خدمت کرده اند بگویم که: شما آزرده خاطر هستید و برای این آزردگی نیز دلیلی دارید، ولی سر خود را بالا بگیرید، زیرا این دیگر تقصیر شما نبود. گرچه این زمینهها را باید در شرایط جهانی به ویژه رقابت روسیه و انگلستان نیز جستوجو کرد که هر کدام دلایلی برای حمایت از شکلگیری یک دولت قدرتمند در ایران داشتند که البته عموما حکومت مرکزی قدرتمند در ایران را عاملی برای جلوگیری از پیشروی طرف مقابل میدانستند. گمانهزنیهای اولیه از حضور سعید جلیلی که خود کاندیدای این دوره از انتخابات بود اما به نفع رئیسی کنار کشید خبر میداد، خبری که باتوجه به پیشینه جلیلی و مواضع تند وی درباره برخی از مسائل مخصوصاً برجام نگرانیهایی را مطرح کرد اما بعدها نام علی باقری کنی به عنوان وزیر امور خارجه دولت رئیسی بیشتر به چشم خورد؛ چراکه در دیدارهای وی با تیم مذاکرهکننده وین حضور داشت و همین حدس و گمانها را برای حضور وی در دستگاه دیپلماسی بیشتر کرد.